Algemene voorwaarden

Naam ondernemer: Gymguide

Handelend onder de namen: Gymguide.nl en Gymguide

KvK-nummer: 66062934

BTW nummer Nederland: NL218268853B01

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gymguide.nl en de klant.

1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden.

1.3 Gymguide.nl kan indien sprake is van gewijzigde inzichten ten allen tijden haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling, zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Gymguide.nl en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.6 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door gymguide.nl in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking vermeld.

2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3 Prijzen

3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Gymguide.nl bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief  BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4 Levering

4.1 Aflevering door Gymguide.nl geschiedt in de plaats van vestiging van Gymguide.nl door afgifte aan de eerste vervoerder. Gymguide.nl bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant.

4.2 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.3 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Gymguide.nl in overleg met de klant het reeds betaalde bedrag aan de klant terug betalen.

4.4 De klant is verplicht Gymguide.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Gymguide.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Gymguide.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Gymguide.nl om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

4.5 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Gymguide.nl hiervan op de hoogte te stellen.

5 Betaling

5.1 U dient per IDeal of per bank te betalen.

5.2 Indien Gymguide.nl toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank.

5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 10,- verschuldigd. Gymguide.nl kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5.6 Indien u heeft besteld via rembours en u neemt deze bestelling niet in ontvangst, dan zijn wij genoodzaakt 18,- aan kosten in rekening te brengen.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Gymguide.nl, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.

6.2 Gymguide.nl is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van Gymguide.nl zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

7 Retourrecht

7.1 De klant heeft het recht door Gymguide.nl geleverde artikelen binnen 14 werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon, tenzij anders vermeld gezien de aard van het product en verpakking. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Gymguide.nl de klant de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Van het retourrecht zijn uitgesloten: artikelen waarvan de verzegeling verbroken is. Artikelen die door beschadiging niet meer verkoopbaar zijn. Artikelen die gezien de verpakking niet gecontroleerd kunnen worden of deze al geopend en/of gebruikt zijn geweest.

7.4 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Gymguide.nl accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging of een soortgelijk document.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Gymguide.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website of door leveranciers of producenten verstrekte gegevens. Tevens geldt geen aansprakelijkheid op niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9 Transportrisico

9.1 Gymguide.nl draagt geen risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. De klant draagt het transportrisico.

9.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Gymguide.nl in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Gymguide.nl over.

10 Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Gymguide.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij gerechtelijke procedures tussen Gymguide.nl  en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar Gymguide.nl is gevestigd bevoegd, tenzij Gymguide.nl voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.

11 Privacy

11.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Gymguide.nl gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven.

11.2 Gymguide.nl zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

12 Gebruik

12.1 Raadpleeg altijd uw arts voor het gebruik van voedingssupplementen. In het speciaal als u voorgeschreven of zonder recept verkrijgbare medicijnen gebruikt of als u een medische geschiedenis heeft inclusief maar niet beperkt tot: hoge of lage bloeddruk, hartritmestoornis, beroerte, hart, lever, nier of schildklieraandoening, epilepsie, psychische aandoeningen, diabetes, moeite met urineren door een vergrootte prostaat of als u antidepressiva gebruikt of ieder andere vorm van medicatie.

12.2 Staak gebruik en raadpleeg uw arts als u enig ongewenst effect ervaart door het gebruik van een voedingssupplement.

12.3 Overschrijd nooit de aanbevolen dosering. Gebruik een product NIET als de veiligheid seal open is of ontbreekt.

12.4 Sommige producten bij gymguide.nl kunnen ondanks dat ze voor de Nederlandse wetgeving 100% legaal zijn, ingrediënten bevatten die door sommige sportbonden/organisaties niet zijn toegestaan. De aanwezigheid van deze stoffen kan bij topsporters tot een positieve dopingcontrole leiden. Als topsporter dient u dus altijd eerst navraag te doen bij uw eigen sportbond. Gymguide.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schorsingen of andere gevolgen.

12.5 Producten die aangeschaft zijn bij Gymguide.nl dienen altijd buiten bereik van kinderen en (huis)dieren bewaard te worden.

12.6 Gebruiker neemt alle risico’s, verantwoordelijkheden en consequenties met betrekking tot het gebruik van producten die aangeschaft zijn op Gymguide.nl voor eigen rekening. Gymguide.nl is dus niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

13 Overige Bepalingen

13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Gymguide.nl al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Gymguide.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Gymguide.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.